Hanuman Chalisa Lyrics In English

Most popular Tulasi das Hanuman chalisa English lyrics.

Doha
Sri guru charana saroja raja nijamana mukura sudhari
Varanu raghu vara vimalayasha jo dayaka falachari
Buddhi heena tana janikai sumirou pavana kumara
Bala buddhi vidya dehu mohi harahu kalesha vikar

Choupaee
Jaya hanumana gnana guna sagara
Jaya kapisha tihu loka ujagara
Rama dutha athulitha baladhama
Anjani putra pavana sutha nama
Mahaveera vikrama bajarangi
Kumathi nivara sumathi ke sangi
Kanchana varana viraja suvesha
Kanana kundala kunchitha kesha

Hatha vajra aw dwaja virajai
Kanthe munja janevu saajai
Shankara suvana kesari nandana
Teja prathapa mahajana vandana
Vidya vana guni athi chatura
Rama kaja karive ko aathura

Prabhu charitra sunive ko rasiya
Ramalakana seetha mana basiya

Sukshma rupadhari siyahi dikava
Vikata rupadhari lanka jarava
Beema rupadhari asura samhare
Rama chandra ke kaja samvare
Laya sanjeevani lakana jiyaye
Sree raguveera harabi uralaye
Raghupathi kinhi bahutha badaye
Kaha baratha sama tum priya bayi

Sahasa vadhana tumharo yshagaavai
Asa kahi sreepathi kanta lagaavai
Sanakaadhika brahmadhi munisha
Naaradha shaaradha sahitha ahisha
Yama kubera diga pala jahathe
Kavi kovidha kahi sake kahathe
Tum upakara sugrivahi kinha
Rama milaya rajapadha dinha

Tumharo mantra vibishana mana
Lankeshwara baye sab jaga jana
Yuga sahasra yojana para banu
Leelyo taahi madhura fala jaanu
Prabhu mudrika meli muka maahi
Jaladhi laangi gaye acharaja naahi
Durgama kaja jagatha ke jethe
Sugama anugraha tumhare te te

Rama dulare tum rakvare
Hotha na agna binu paisaare
Sab suk lahai tumhaari shaarana
Tuma rakshaka kaahu ko dara na
Aapana tej tumharo aavai
Teeno loka hanka te kampai
Bhutha pishacha nikata nahi aavai
Mahaveera jab nama sunavai

Naasai roga harai sab peera
Japatha niranthara hanumatha veera
Sankat se hanuman chudavai
Mana krama vachana dyana jo laavai
Sab par rama Thapaswi raja
Thinake kaja sakala tuma saja
Oura manoradha jo koyi laavai
Thasu amitha jeevan fala paavai

Charo yuga parithapa tumhara
Hai parasidda jagatha ujiyara
Sadhu santha kai tum rakvaare
Asura nikandhana rama dulare
Asta siddi nava nidhi ke datha
Asavara dinha janaki maatha
Rama rasayana tumhare pasa
Sadha raho ragupathi ke dasaa

Tumhare bajana ramko pavai
Janma janma ke dhuka bisaraavai
Antha kala raguvara purajayi
Jaha janma hari baktha kahayi
Ouru devatha chitta na darayi
Hanumath seyi sarva suka kaarayi
Sankata hatai mitai sab peera
Jo sumirai hanumath bala veera

Jai jai jai hanumana gosai
Krupa karo gurudevaki naayi
Jo shatha vara pata kar koyi
Chutahi bandhi maha sukha hoyi
Jo yaha padai hanumana chalisa
Hoya siddhi saaki goureesha
Tulasi das sadha hari chera
Keejai natha hrudhaya maha dera
Jai jai jai hanumana gosai
Krupa karo gurudevaki naayi

Jai jai jai hanumana gosai
Krupa karo gurudevaki naayi (3)

Pavana tanaya sankata harana
Mangala murathi rup ramalakana seetha sahita
Hrudhaya bashau sura bhuk

Download hanuman chalisa in pdf format (Update Link Soon).

Still searching for any lyrics we will write for you Request song here.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *