Skip to content

Hanuman Chalisa Lyrics In English

  Most popular Tulasi das Hanuman chalisa English lyrics.

  Doha
  Sri guru charana saroja raja nijamana mukura sudhari
  Varanu raghu vara vimalayasha jo dayaka falachari
  Buddhi heena tana janikai sumirou pavana kumara
  Bala buddhi vidya dehu mohi harahu kalesha vikar

  Choupaee
  Jaya hanumana gnana guna sagara
  Jaya kapisha tihu loka ujagara
  Rama dutha athulitha baladhama
  Anjani putra pavana sutha nama
  Mahaveera vikrama bajarangi
  Kumathi nivara sumathi ke sangi
  Kanchana varana viraja suvesha
  Kanana kundala kunchitha kesha

  Hatha vajra aw dwaja virajai
  Kanthe munja janevu saajai
  Shankara suvana kesari nandana
  Teja prathapa mahajana vandana
  Vidya vana guni athi chatura
  Rama kaja karive ko aathura

  Prabhu charitra sunive ko rasiya
  Ramalakana seetha mana basiya

  Sukshma rupadhari siyahi dikava
  Vikata rupadhari lanka jarava
  Beema rupadhari asura samhare
  Rama chandra ke kaja samvare
  Laya sanjeevani lakana jiyaye
  Sree raguveera harabi uralaye
  Raghupathi kinhi bahutha badaye
  Kaha baratha sama tum priya bayi

  Sahasa vadhana tumharo yshagaavai
  Asa kahi sreepathi kanta lagaavai
  Sanakaadhika brahmadhi munisha
  Naaradha shaaradha sahitha ahisha
  Yama kubera diga pala jahathe
  Kavi kovidha kahi sake kahathe
  Tum upakara sugrivahi kinha
  Rama milaya rajapadha dinha

  Tumharo mantra vibishana mana
  Lankeshwara baye sab jaga jana
  Yuga sahasra yojana para banu
  Leelyo taahi madhura fala jaanu
  Prabhu mudrika meli muka maahi
  Jaladhi laangi gaye acharaja naahi
  Durgama kaja jagatha ke jethe
  Sugama anugraha tumhare te te

  Rama dulare tum rakvare
  Hotha na agna binu paisaare
  Sab suk lahai tumhaari shaarana
  Tuma rakshaka kaahu ko dara na
  Aapana tej tumharo aavai
  Teeno loka hanka te kampai
  Bhutha pishacha nikata nahi aavai
  Mahaveera jab nama sunavai

  Naasai roga harai sab peera
  Japatha niranthara hanumatha veera
  Sankat se hanuman chudavai
  Mana krama vachana dyana jo laavai
  Sab par rama Thapaswi raja
  Thinake kaja sakala tuma saja
  Oura manoradha jo koyi laavai
  Thasu amitha jeevan fala paavai

  Charo yuga parithapa tumhara
  Hai parasidda jagatha ujiyara
  Sadhu santha kai tum rakvaare
  Asura nikandhana rama dulare
  Asta siddi nava nidhi ke datha
  Asavara dinha janaki maatha
  Rama rasayana tumhare pasa
  Sadha raho ragupathi ke dasaa

  Tumhare bajana ramko pavai
  Janma janma ke dhuka bisaraavai
  Antha kala raguvara purajayi
  Jaha janma hari baktha kahayi
  Ouru devatha chitta na darayi
  Hanumath seyi sarva suka kaarayi
  Sankata hatai mitai sab peera
  Jo sumirai hanumath bala veera

  Jai jai jai hanumana gosai
  Krupa karo gurudevaki naayi
  Jo shatha vara pata kar koyi
  Chutahi bandhi maha sukha hoyi
  Jo yaha padai hanumana chalisa
  Hoya siddhi saaki goureesha
  Tulasi das sadha hari chera
  Keejai natha hrudhaya maha dera
  Jai jai jai hanumana gosai
  Krupa karo gurudevaki naayi

  Jai jai jai hanumana gosai
  Krupa karo gurudevaki naayi (3)

  Pavana tanaya sankata harana
  Mangala murathi rup ramalakana seetha sahita
  Hrudhaya bashau sura bhuk

  Download hanuman chalisa in pdf format (Update Link Soon).

  Still searching for any lyrics we will write for you Request song here.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *